Kliknij tutaj, aby pobrać nasze warunki sprzedaży.

*Ten dokument jest w języku angielskim

Witryna internetowa GEW (EC) Limited („GEW”) (nasza „Witryna”) i powiązane usługi są udostępniane użytkownikowi zgodnie z poniższymi Warunkami i wszelkimi innymi zasadami opublikowanymi na naszych Witrynach (łącznie „Warunki”). Korzystając ze strony, użytkownik zgadza się na przestrzeganie Warunków. Od czasu do czasu możemy modyfikować Warunki, a dalsze korzystanie przez użytkownika z tej Witryny (lub którejkolwiek z innych naszych Witryn) po takiej zmianie będzie oznaczać zgodę na zmodyfikowane Warunkami. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany w Regulaminie, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI
Aby zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności, kliknij tutaj.

DANE UŻYTKOWNIKA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mamy prawo do dostępu i ujawnienia informacji osobowych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów i zgodnych z prawem żądań rządu oraz w celu ochrony GEW lub jego użytkowników.

ZAWARTOŚĆ
Zawartość definiuje się jako dowolną grafikę, zdjęcia, ceny lub tekst, które GEW, lub jakikolwiek użytkownik może przesyłać za pośrednictwem tej witryny. GEW zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub trwałego wycofania wszelkich treści z witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Użytkownik potwierdza, że GEW nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za takie wycofanie.

AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik korzysta z tej witryny na własne ryzyko. Użytkownik zgadza się, że będzie osobiście odpowiadać za korzystanie z tej witryny oraz za całą komunikację i aktywność w tej witrynie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy dostępu do tej witryny lub jej dowolnej części w dowolnym momencie bez powiadomienia.

ZAKAZ NIEUPOWAŻNIONEGO KOPIOWANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści, oprogramowania GEW oraz całego kodu HTML i innego kodu zawartego w tej witrynie pozostaną przez cały czas własnością GEW i / lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim oraz inne ustawy i postanowienia traktatów międzynarodowych. Można używać z tych treści wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony przez GEW lub odpowiednich licencjodawców. Jakiekolwiek kopiowanie lub rozpowszechniania wyżej wymienionych materiałów jest prawnie zabroniona i może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające prawo będą ścigane w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Nie ograniczając powyższego, kopiowanie wyżej wymienionych materiałów na jakikolwiek inny serwer lub inną lokalizację w celu publikacji, powielania lub rozpowszechnienia jest wyraźnie zabronione.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Chociaż dołożymy uzasadnionych starań, aby zweryfikować dokładność wszelkich informacji, które umieszcza w tej witrynie, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do ich dokładności. Niniejsza witryna internetowa jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek stwierdzeń ani wsparcia, a my nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do tej witryny internetowej lub jakiejkolwiek transakcji, która może być przeprowadzona na lub za pośrednictwem tej witryny, w tym między innymi dorozumianych gwarancji nienaruszania praw, zgodności, bezpieczeństwa, dokładności, warunków kompletności lub jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji wynikającej z przebiegu transakcji, użytkowania lub handlu.

Nie gwarantujemy, że ta witryna internetowa spełni wymagania lub będzie działać nieprzerwanie, terminowo, będzie bezpieczna lub bez błędów, że usterki zostaną naprawione lub że ta witryna, lub serwer, który ją udostępnia, nie mają wirusów, lub błędów, lub stanowią pełną funkcjonalność, dokładność, niezawodność materiałów. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę treści lub materiałów przesłanych za pośrednictwem tej witryny internetowej.

W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych, lub dorozumianych, w odniesieniu do produktów dostępnych za pośrednictwem tej witryny internetowej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza praw konsumenta zgodnie z prawem angielskim.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy zagwarantować, a zatem nie będziemy w żaden sposób odpowiadać za bezpieczeństwo lub prywatność tej witryny i jakichkolwiek informacji dostarczonych lub pobranych z tej witryny przez użytkownika.

Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym między innymi za zaniedbania), przedkontraktowej lub innych oświadczeń (innych niż intencjonalne wprowadzenie w błąd), ani w inny sposób wynikającej z niniejszej umowy lub w związku z nią, za jakiekolwiek straty gospodarcze (w tym między innymi utratę przychodów, zysków, kontraktów, biznesu lub przewidywanych oszczędności), jakąkolwiek utratę wartości firmy, lub reputacji, lub jakiekolwiek szczególne, lub pośrednie, lub wtórne straty w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy takie straty zostały poniesione przez tę stronę w wyniku, lub w związku z postanowieniami jakiejkolwiek sprawy w ramach Warunków.

ODSZKODOWANIE
Na nasze żądanie użytkownik zgadza się w pełni bronić, zabezpieczać i chronić firmę GEW natychmiast na żądanie jej funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i dostawców przed  wszystkimi zobowiązaniami, roszczeniami, wydatkami, odszkodowaniami i stratami, w tym opłatami prawnymi, wynikającymi z naruszenia przez użytkownika Warunków lub innych zobowiązań wynikających z korzystania z tej witryny lub korzystania z niej przez inne osoby uzyskujące dostęp do tej witryny za pomocą konta internetowego użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw w inny sposób podlegających odszkodowaniu przez użytkownika na podstawie niniejszej Umowy.

CAŁOŚĆ UMOWY
Warunki (z późniejszymi zmianami) stanowią całość Umowy pomiędzy użytkownikiem a GEW w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny i zastępują wszelkie inne umowy lub porozumienia, ustalenia, zobowiązania lub propozycje, pisemne lub ustne, pomiędzy Państwem a GEW w odniesieniu do tych kwestii. W przypadku, gdy jakiekolwiek inne zasady, kodeks postępowania lub inne kwestie zamieszczone na tej Stronie są sprzeczne z postanowieniami Warunków, obowiązują Warunki. Żadne ustne wyjaśnienia lub ustne informacje udzielone przez którąkolwiek ze stron nie zmienią interpretacji Warunków. Użytkownik potwierdza, że zgadzając się na akceptację Warunków, nie opierał się na żadnym oświadczeniu, chyba że zostało to wyraźnie przedstawione w Warunkach i zgadza się, że nie będzie stosować żadnego środka prawnego w odniesieniu do jakiegokolwiek wprowadzenia w błąd, które nie stało się częścią Warunków, z wyjątkiem tego, że umowa zawarta w niniejszej klauzuli nie będzie miała zastosowania w odniesieniu do oszukańczego wprowadzenia w błąd, niezależnie od tego, czy takie stało się postanowieniem Warunków, czy też nie.

JURYSDYKCJA
Aby uniknąć wątpliwości, niniejsze Warunki podlegają prawu i jurysdykcji sądu w Anglii. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym możliwym zakresie, a pozostałe zawarte w nim postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Brak nalegania lub egzekwowania przez GEW ścisłego spełnienia któregokolwiek warunku nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Żadnego z postanowień niniejszych Warunków nie można interpretować jako stanowiącego partnerstwo lub wspólne przedsięwzięcie z GEW lub uczestniczącymi firmami trzecimi. Żadna firma będąca stroną trzecią nie będzie miała prawa ani możliwości tworzenia jakichkolwiek zobowiązań w imieniu GEW. Niniejsza umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a GEW.